franges vives

Concurso  Speed Gardening organizado por APEVC en Olot(Girona): Franges vives

La natura s’obre pas i la seva flora emergeix allí on troba un espai de llum.
Es tracta d’un jardí amb una estètica híbrida entre “el salvatge i el controlat”.
En uns deu metres quadrats tracta de mostrar el desenvolupament expansiu
de la vegetació a través de materials/substrat emprats comunament per al
control i la protecció dels sòls i les plantes.
El seu disseny, representat per una trama rectilínia, genera camins pels
quals avança la vegetació. Les “gramíneas”, amb les seves tiges i fulles
gràcils a l’aire i una floració gairebé etèria, es fusionen visualment amb les
petites i colorides espècies arbustives en flor gràcies a les perspectives que
originen els traços del jardí.

La naturaleza se abre paso y su flora emerge allí donde encuentra un espacio de luz.
Se trata de un jardín con una estética híbrida entre “el salvaje y el controlado”.
En unos diez metros cuadrados trata de mostrar el desarrollo expansivo
de la vegetación a través de materiales / sustrato empleados comúnmente para el
control y la protección de los suelos y las plantas.
Su diseño, representado por una trama rectilínea, genera caminos por los
que avanza la vegetación. Las “gramíneas”, con sus tallos y hojas
gráciles al aire y una floración casi etérea, se fusionan visualmente con las
pequeñas y coloridas especies arbustivas en flor gracias a las perspectivas que
originan los trazos del jardín.

Nature breaks through and flora emerges where there is a space of light.
It is a garden with a hybrid aesthetic between “wild and controlled.”
In about ten square meters it shows an expansive development
vegetation through material / substrate commonly used to protect soils and plants.
The design, represented by a rectilinear frame,  generates paths by
vegetation progresses. The “grass” with graceful stems and leaves
in the air and an almost ethereal bloom, visually fuses with
small and colorful flowering shrubs with the promise
that originates  strokes of the garden.

Bruna Campos.Salvatore Barbaro/Alberto Berbegal/Victor Martinez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s